👈 فروشگاه فایل 👉

مکان یابی پمپ بنزین هاي شهر بروجرد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مکان یابی پمپ بنزین هاي شهر بروجرد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

یکی ازمهم ترین عوامل پیرامون جایگاه هاي عرضه ي سوخت(پمپ بنزین ها)مکانیابی مناسب آنهاست .هدف این

پژوهش تعیین محل مناسب قرارگیري پمپ بنزین هاي شهربروجر د بااستفاده ازسیستم اطلاعات

است.دراین تحقیق کاربري هاي سازگاروناسازگاراطراف پمپ بنزین هاموردبررسی قرارگرفته وسپس (GIS) جغرافیایی

بامطالعه ي شاخص هاي موثردرامرمکانیابی این جایگاههاي سوخت به انتخاب مناسب ترین مکان هابراي پمپ بنزین

شهربروجردپرداخته شده است.همانطورکه درتحقیق هم مشاهده خواهیدکرداین شهرنیزمانندبسیاري ازشهرهاي

کشورباعدم مکانیابی صحیح پمپ بنزین روبروست. که جوابگوي نیازهاي جمعیت شهري بصورت عادلانه نمی باشد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آینده نگاری راهبردی، کلید موفقیت در عصر ناپایداری دانلود پاورپوینت زندگی نامه رودکی عوارض چاقی شدید تحقیق نامه ای از نزار قبانی پاورپوینت برنامه استراتژیکسوپرکورس کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی