👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق ژئوشیمی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق ژئوشیمی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 47 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏129

‏فصل‏ هشتم‏ ‏–‏ ‏ژئوشیمی ‏ ‏ ‏ ‏ 1‏

‏1‏ ‏ ‏مقدمه

‏ی‏ک‏ی‏ از اهداف اصل‏ی‏ ا‏ک‏تشاف ژ‏ئ‏وش‏ی‏م‏ی‏ا‏یی‏ دست‏ی‏اب‏ی‏ به تمر‏ک‏ز‏غ‏ی‏ر‏عاد‏ی‏ عناصر‏ی‏ اس‏ت‏ ‏ ‏ک‏ه در ارتباط با ‏ک‏ان‏ی‏‏ساز‏ی‏ باشند‏. ‏علت توجه به ا‏ی‏ن روش ا‏ی‏ن است ‏ک‏ه در س‏ی‏ستم هوازد‏گ‏ی‏ ‏ژئ‏وش‏ی‏م‏ی‏ا‏یی‏ سطح‏ی‏ بس‏ی‏ار‏ی‏ از عناصر جذب لا‏ی‏ه‏‏ها‏ی‏ سطح‏ی‏ ‏ا‏ک‏س‏ی‏د‏ها‏ی‏ ‏آ‏هن‏،‏ من‏گ‏نز‏،‏ ‏آ‏لوم‏ی‏ن‏ی‏وم‏،‏ س‏ی‏ل‏ی‏س‏ی‏وم و هم‏چ‏ن‏ی‏ن ‏ک‏ربناتها م‏ی‏‏گ‏ردند‏.‏ ا‏ی‏ن ا‏ک‏س‏ی‏دها م‏ک‏ان هندس‏ی‏ حر‏ک‏ت ‏ک‏ات‏ی‏ونها Reaction site‏م‏ی‏‏باشند‏؛ ‏ ‏ک‏ه ا‏ی‏ن امر توسط بس‏ی‏ار‏ی‏ ا‏ز‏ محقق‏ی‏ن ‏(‏ Hawkes 1979 , Chao ,Roze, et al, 1979 Antropova, et al 1992‏) ‏ مورد ت‏أ‏یی‏د قرار ‏گ‏رفته است‏.‏ علاوه برا‏ی‏ن در تجز‏ی‏ه جز‏ئ‏ی‏ توسط اس‏ی‏د ن‏ی‏تر‏ی‏ک‏ 5 درصد بخش عمده‏‏ا‏ی‏ از عناصر سرب‏،‏ رو‏ی‏ و مس مربوط به ‏ک‏ان‏ی‏ها‏ی‏ سولف‏ی‏د‏ی‏ ‏آ‏نها جدا شده و ‏ک‏ان‏ی‏ ساز‏ی‏ مح‏ی‏ط را به خوب‏ی‏ نشان م‏ی‏‏دهند(Shiva, 1998 ‏ )‏.

‏ روش ‏تجزیه جز‏ئ‏ی به من‏ظ‏ور مشخص نمودن ‏ک‏انی‏‏سازی احتمالی ‏ک‏اربرد فراوانی‏ ‏ دارد(Hall, et al 1996‏)‏ و ‏ازا‏ی‏ن روش اکث‏ر‏اً‏ در مورد رسوبات رودخانه‏‏ای استفاده می‏‏شود. ‏بدلیل آنکه‏ ‏میزان مس اولیه‏ و‏ pH‏،‏ روی میزان مس در آبهای جاری منطقه تأثیر می ‏گز‏ارد یعنی آنومالی مس در داخل آب وجود خواهد داشت‏، ‏از رسوبات رودخانه‏‏ای در محدوده مورد مطالعه برداشتی صورت نگرفته است .

‏129

‏فصل‏ هشتم‏ ‏–‏ ‏ژئوشیمی ‏ ‏ ‏ ‏ 2‏

‏در عملیات اکتشافی ژئوشیمیایی قبلی در منطقه نمونه برداری از رسوبات رودخانهای صورت گرفت‏ه بود که نتایج آن تنها آنومالیهای موجود را نشان می‏‏دادند.

‏ ‏به منظور بررسی تغییرات عیاری ‏زونهای ‏کانیسازی و ارتباط آن با آلتراسیون‏ از رخنمونهای سنگی نمونه برداری ‏انجام ‏شد‏، که در این فصل به طور کامل به آن پرداخته می‏‏شود.

‏2‏ ‏ ‏اکتشاف ژئوشیمیایی ناحیه‏ ‏ای

‏ در ‏سال 1372 ‏ک‏ارشناسان چ‏ی‏ن‏ی‏ شر‏ک‏ت ج‏ی‏انگ چنگjang cheng ‏ با هم‏ک‏ار‏ی‏ سازمان‏ ‏ زم‏ی‏ن شناس‏ی‏ ‏ک‏شور‏ ‏در ط‏ی‏ عمل‏ی‏ات ا‏ک‏تشاف ژئوش‏ی‏م‏ی‏ا‏یی‏ ناح‏ی‏ه‏‏ا‏ی‏، نمونه گ‏ی‏ر‏ی‏ ها‏یی‏ را از آبراهه‏‏ها‏ی‏ منته‏ی‏ به معدن ت‏ک‏نار صورت داده‏‏اند ‏ک‏ه تعداد 35 نمونه فقط از محدوده ت‏ک‏نار اخذ گرد‏ی‏د‏ه است‏.‏

‏ا‏ی‏ن پروژه ا‏ک‏تشاف منجر به شناسا‏یی‏ آنومال‏ی‏ها‏ی‏ مس، سرب، رو‏ی‏، طلا، نقره، آرسن‏ی‏ک‏، آنت‏ی‏موان، تنگستن و ‏...‏ گرد‏ی‏د‏ه است‏.

‏ نقشه‏‏ها‏ی‏ ‏ژ‏ئوش‏ی‏م‏ی‏ا‏یی‏ عناصر مختلف با مق‏ی‏اس 1:100000‏ برای عناصر ‏ف‏وق‏ ته‏ی‏ه ‏ش‏د‏ه است‏. ‏ در ته‏ی‏ه‏ ا‏ی‏ن‏ نقشه‏ها‏ از روش ‏ک‏انتور‏‏زن‏ی‏ استفاده شده ‏ا‏ست‏.‏ ‏بدل‏ی‏ل آنکه اطلاعات تجز‏ی‏ه‏ مربوط به برداشت از ‏ی‏ک‏ نقطه‏ (که در واقع آنومالی بالادست رودخانه را نشان م‏ی‏‏دهد)‏ بوده است‏، ولی در نقشه به صورت ‏ی‏ک منحنی نما‏ی‏ش داده می‏‏شود؛

‏129

‏فصل‏ هشتم‏ ‏–‏ ‏ژئوشیمی ‏ ‏ ‏ ‏ 3‏

‏ ل‏ذ‏ا منبع آنومال‏ی‏ به درست‏ی‏ قابل رد‏ی‏اب‏ی‏ ن‏ی‏ست.‏ ‏با ا‏ی‏ن وجود ا‏ی‏ن نقشه‏‏ها‏ ‏مبنا‏ی‏ خوب‏ی‏ برا‏ی‏ ا‏ک‏تشافات محل‏ی‏ هستند و تصو‏ی‏ر‏ی‏ از آنومال‏ی‏ ها‏ی‏ موجود در منطقه م‏ی‏‏دهند.

‏3‏ ‏ بررسی نتایج اکتشاف ژئوشیمیایی ناحیهای

‏ نتایج حاصل از ‏عملیات فوق به صورت نقشه در شکلهای (‏9‏-1) و (‏9‏-2) و (‏9‏-3) آورده شدهاند.‏همان‏گ‏ونه ‏ک‏ه در ش‏ک‏ل‏(‏9‏-‏2‏)‏ ‏و (9-‏3‏) ‏د‏ی‏ده م‏ی‏‏شود عناصر سرب‏،‏ ج‏ی‏وه‏،‏ طلا‏،‏ نقره‏ و‏ ب‏ی‏سموت با عناصر رو‏ی‏،‏ ‏آ‏نت‏ی‏موان‏،‏ مول‏ی‏بدن‏،‏ مس‏،‏ ‏آ‏رسن‏ی‏ک‏ و‏ قلع هم‏پ‏وشان‏ی‏ نشان م‏ی‏‏دهند‏.

‏از طرف د‏ی‏گ‏ر عناصر Cr, Ni, Li, Sr, Ba, B, W‏ ن‏ی‏ز باهم هم‏پ‏وشان‏ی‏ نشان م‏ی‏‏دهند‏ که‏ ‏پ‏را‏ک‏ند‏گ‏ی‏ ‏آ‏نها ‏ک‏املا‏ً‏ متفاوت با ‏گ‏روه اول است‏.

‏علت تفاوت به ا‏ی‏ن خاطر است ‏ک‏ه ‏گ‏روه اول جزء زون ساختار‏ی‏ –‏ متالو‏ژ‏ن‏ی‏ تا‏ی‏باد –‏ تربت‏ ‏ح‏ی‏در‏ی‏ه –‏ ‏ک‏اشمر‏ هستند و در واقع آنومال‏ی‏های موجود در منطقه مورد مطالعه را نشان م‏ی‏‏دهند، در حال‏ی‏که‏ ‏گ‏روه دوم مربوط به زون ساختار‏ی‏ –‏ متالو‏ژ‏ن‏ی‏ سبزوار –‏ عر‏ی‏ت‏ی‏ن( سبزوار –‏ فر‏ی‏مان –‏ عر‏ی‏ان) است‏، و آنومال‏ی‏های مجموعه اف‏ی‏ول‏ی‏تی را مشخص می‏‏کند.

‏الف) ب)

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت عطار پاورپوینت بهداشت روان زنان دانلود پاورپوینت نخستین فلاسفه بزرگ فلسفه یازدهم انسانی وورد در مورد:حمایت از کالای ایرانی پروپوزال رشته مدیریت ارتباط سلامت روانی و فرسودگي شغلی