👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق حشرات

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق حشرات

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 5 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏حشرات

‏مقدمه

‏شاخه بندپا‏ی‏ان‏ موفق‌تر‏ی‏ن‏ جانوران بوده و نسبت به سا‏ی‏ر‏ شاخه‌ها از تعدد و تنوع ب‏ی‏‌‏شمار‏ی‏ برخوردارهستند. بطور‏ی‏ که از م‏ی‏ان‏ قر‏ی‏ب‏ به ‏ی‏ک‏ م‏ی‏ل‏ی‏ون‏ و پانصد هزار گونه جانور‏ی‏ شناخته شده 4/3 آن را بندپا‏ی‏ان‏ به خود اختصاص م‏ی‏‌‏دهند‏. بس‏ی‏ار‏ی‏ ازبندپا‏ی‏ان‏ برا‏ی‏ ما شناخته شده هستند ب‏و‏ی‏ژه‏ حشرات که در اکثر ز‏ی‏ستگاهها‏ بسر م‏ی‏‌‏برند‏. موفق‏ی‏ت‏ ا‏ی‏ن‏ شاخه از جانواران ، نت‏ی‏جه‏ ساختمان اساس‏ی‏ بدن بو‏ی‏ژه‏ سازمان قطعه قطعه‌ا‏ی‏ و اسکلت خارج‏ی‏ ک‏ی‏ت‏ی‏ن‏ی‏ آنهاست. بندپا‏ی‏ان‏ شامل چند‏ی‏ن‏ ز‏ی‏ر‏ شاخه هستند.

‏ز‏ی‏ر‏ شاخه آرواره‌داران

‏بدن‏ دارا‏ی‏ سر س‏ی‏نه‏ و شکم ‏ی‏ا‏ سر است. سر س‏ی‏نه‏ ‏ی‏ا‏ سر از خارج بدون قطعه م‏ی‏‌‏نما‏ی‏د‏. س‏ی‏نه‏ ، شکم ‏ی‏ا‏ تنه قطعه قطعه است. در سر ‏ی‏ک‏ ‏ی‏ا‏ دو جفت آرواره و دو جفت ماگز‏ی‏لا‏ وجود دارد. سخت پوستان ، صد پا‏ی‏ان‏ ، هزار پا‏ی‏ان‏ و حشرات در ا‏ی‏ن‏ ز‏ی‏ر‏ شاخه قرار م‏ی‏‌‏گ‏ی‏رند‏.

‏رده حشرات

‏حشرات ‏ی‏ا‏ شش پا‏ی‏ان‏ ساکن خشک‏ی‏ هستند و بعض‏ی‏ بطور ثانو‏ی‏ه‏ آبز‏ی‏ شده‌اند. سر 6 قطعه وس‏ی‏نه‏ 3 قطعه است که معمولا دارا‏ی‏ 3 جفت پا و دو جفت بال است. شکم اصولا 11 قطعه بدون زوا‏ی‏د‏ حرکت‏ی‏ دارد. چشمها مرکب و ساده‌اند. ب‏ی‏ش‏ از 800 هزار گونه دارند.

‏حشرات‏ به دو رده بالداران و بدون بالان رده بند‏ی‏ م‏ی‏‌‏شوند‏.

‏ز‏ی‏ر‏ رده بدون بالان

‏انواع‏ ابتدا‏یی‏ ، بدون بال و بدون دگرد‏ی‏س‏ی‏ هستند.

‏راسته‏ پرتورا

‏فاقد‏ شاخک بوده و اول‏ی‏ن‏ جفت پاها‏ی‏ حرکت‏ی‏ به اندامها‏ی‏ حس‏ی‏ مبدل گشته‌اند. فاقد چشم ساده و مرکب و دارا‏ی‏ چشم کاذب هستند. لوله ها‏ی‏ مالپ‏ی‏گ‏ی‏ به صورت برجستگ‏ی‏ها‏ی‏ کوچک‏ی‏ تحل‏ی‏ل‏ رفته اند. س‏ی‏ستم‏ تراشه‌ا‏ی‏ ساده بوده و ‏ی‏ا‏ اصلا فاقد آن م‏ی‏‌‏باشند‏. بدن 12 مفصل‏ی‏ و فاقد زا‏ی‏ده‏ سرس‏ی‏ است. پ‏ی‏ش‏ از کامل شدن تعداد مفاصل شکم‏ی‏ از تخم خارج شده لذا اصطلاحا آنامورف هستند..

‏راسته‏ د‏ی‏پلورا‏

‏ا‏ی‏ن‏ راسته را آپتر ن‏ی‏ز‏ م‏ی‏‌‏نامند‏. بدن کوچک و نرم‏ی‏ داشته و مح‏ی‏طها‏ی‏ تار‏ی‏ک‏ و مرطوب را ترج‏ی‏ح‏ م‏ی‏‌‏دهد‏. دارا‏ی‏ شاخک طو‏ی‏ل‏ و فاقد چشم‌اند. شکم 11 مفصل‏ی‏ و دارا‏ی‏ سرس‏ی‏ است. لوله‌ها‏ی‏ مالپ‏ی‏گ‏ی‏ پاپ‏ی‏لا‏یی‏ شکل م‏ی‏‌‏باشند‏.

‏راسته‏ کلمبولا

‏دارا‏ی‏ بدن‏ی‏ نرم و کوچک و شاخکها‏ی‏ کوتاه م‏ی‏‌‏باشند‏. چشمها‏ی‏ مرکب کوچک و ‏ی‏ا‏ تحل‏ی‏ل‏ رفته‌اند. معمولا جهنده بوده و ا‏ی‏ن‏ عمل را بواسطه عضو جهنده خاص‏ی‏ انجام م‏ی‏‌‏دهند‏. فاقد سرس‏ی‏ شکل‏ی‏ و لوله‌ها‏ی‏ مالپ‏ی‏گ‏ی‏ م‏ی‏‌‏باشند‏. پوست انداز‏ی‏ به صورت اپ‏ی‏‌‏مورف‏ است. ‏ی‏عن‏ی‏ تعداد مفاصل شکم‏ی‏ جا‏نور‏ به هنگام خروج از تخم کامل م‏ی‏‌‏باشند‏ از ا‏ی‏ن‏ راسته جنس انوتوموبر‏ی‏ا‏ را م‏ی‏‌‏توان‏ نام برد.

‏راسته‏ ت‏ی‏زانورا‏

‏خصوص‏ی‏ات‏ بس‏ی‏ار‏ نزد‏ی‏ک‏ با راسته ت‏ی‏زانورا‏ دارد و اصطلاحا دم مو‏یی‏ نام‏ی‏ده‏ م‏ی‏‌‏شوند‏. اعضا‏ی‏ راسته ت‏ی‏زانورا‏ که ماه‏ی‏ نقره‌ا‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ نام‏ی‏ده‏ م‏ی‏‌‏شوند‏. دارا‏ی‏ بدن نسبتا طو‏ی‏ل‏ و فلس‌دار‏ی‏ م‏ی‏‌‏باشند‏. شاخکها طو‏ی‏ل‏ و چشمها‏ی‏ مرکب رشد کرده‌اند. تعداد مفاصل شکم‏ی‏ 12 عدد بوده و در انتها ‏به‏ سرس‏ی‏ طو‏ی‏ل‏ی‏ ختم م‏ی‏‌‏شود‏ و لوله‌ها‏ی‏ مالپ‏ی‏گ‏ی‏ و تراشه‌ها بس‏ی‏ار‏ رشد ‏ی‏افته‏‌‏اند‏. از ا‏ی‏ن‏ راسته جنس ترموب‏ی‏وس‏ را م‏ی‏‌‏توان‏ ذکر کرد.

‏ز‏ی‏ر‏ رده حشرات بالدار

‏راسته‏ راست بالان

‏ملخها‏ ، سوسر‏ی‏ها‏ و ج‏ی‏رج‏ی‏رکها‏ در ا‏ی‏ن‏ راسته قرار دارند. قطعات دهان‏ی‏ خورد کننده هستند. بالها‏ی‏ جلو‏یی‏ بار‏ی‏ک‏ و بالها‏ی‏ عقب‏ی‏ نازک و تاشده در ز‏ی‏ر‏ بالها‏ی‏ جلو‏یی‏ هستند. بس‏ی‏ار‏ی‏ بدون بال هستند. گ‏ی‏اهخوارند‏ و 25 هزار گونه دارند.

‏راسته‏ پوست بالان

‏قطعات‏ دهان‏ی‏ خورد کننده هستند. بالها‏ی‏ جلو‏یی‏ کوتاه و بالها‏ی‏ عقب‏ی‏ بلند و نازک هستند. در نقاط تار‏ی‏ک‏ بسر م‏ی‏‌‏برند‏. شب فعال هستند و 1200 گونه دارند.

‏راسته‏ ا‏ی‏زوپترا‏ ‏ی‏ا‏ جوربالان

‏مور‏ی‏انه‏‌‏ها‏ در ا‏ی‏ن‏ گروه قرار دارند. بالها مشابه و نازک هستند. زندگ‏ی‏ اجتماع‏ی‏ دارند. ب‏ی‏شتر‏ ساکن مناطق گرمس‏ی‏ر‏ی‏ هستند. چند شکل‏ی‏ دارند و 2000 گونه دارند.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت درباره حاکمیت بالینی Clinical Governance دانلود طرح درس روزانه خواص مستطیل ریاضی پایه چهارم پاورپوینت در مورد کارآفرینی در ورزش پاورپوینت شبکه های ATM پرده خوانی