👈 فروشگاه فایل 👉

حرکات ارادی در کنترل حرکتی و در حال ایستادة کودکان 11 ص

ارتباط با ما

... دانلود ...

حرکات ارادی در کنترل حرکتی و در حال ایستادة کودکان 11 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏حرکات ارادی در کنترل حرکتی و در حال ایستادة کودکان

‏چکیده مطالب

‏نویسندگان کنترل تعادل در کودکان را از دید پیشرفت در مهارتها بیان مینمایند و ارتباط بین مهارتهای حرکتی و ارادی خاص و کارکرد تعادل حرکتی و ایستائی را آزمایش کرده اند. 50 کودک 11 تا 13 ساله زیر آزمایش تعادل با یک پا ایستادن روی یک سطح صاف قرار گرفتند. کنترل وضعی در حالت حداکثر تغییرات مرکز تعادل یا مرکز ثقل در جهات قدامی ‏–‏ خلفی بدن و میانة بدن بررسی شد. با نگاه ساده و توصیفی و انتخاب زمانهای واکنش اختیاری و توجه بدون وقفه، هماهنگی دیداری حرکتی، حسی خبثی و عمق موارد ادراکی و اختیاری همچنین در یک سری از آزمایشات حرکتی ‏–‏ ارادی ‏مشخص گردید. آنالیزهای ارتباطی آشکار کرد که تعادل در وضعیتهای مختلف حرکتی با توانائی درک و روند اطلاعات دیداری ارتباط دارند که در کنترل ‏تعادل بر پایه ‏واکنش منفی (فیربک) مهم هستند. از طرف دیگر وقتی در وضعیتهای تعادل حرکتی به سیستم کارهای دیگری اضافه یا تحمیل میشود، توانائی پاسخ به از دست دادن تعادل مفصل ران و دور شدن و نزدیک شدن آن از بدن برای بدست آوردن یا حفظ کردن تعادل با سرعت حرکات عکس العملی ارتباط دارد و پیشنهاد می شود که روش کنترل واکنش مثبت نزولی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، درست مانند بزرگسالان، بچه های 11 تا 13 ساله توانائی آن را دارند که روشهای تعادلی متفاوتی را انتخاب نموده و پیش بگیرند (واکنش منفی فیربک یا واکنش مثبت فیرفوروارد یا هر دوی آنها) البته به تناسب اجباری که در انجام کار خاصی دارید.

‏لغات کلیدی : تعادل، فیربک در مقابل فیرفوروارد کنترل، مهارتهای حرکت ارادی

‏کنترل وضعی به طور نزدیکی با توانائی درک صحیح از محیط در طی سیستم های حسی جنبی درست ه‏ماننذ پردازش مرکزی و تحریکات حساب شدة درونی بدن، دیدن، و اطلاعات دهلیزی مغز در سطح سیستم مرکزی اعصاب (CNS‏) ‏ ارتباط دارد. این توانائی به (CSN‏) این قدرت را میدهد که تشدید و تخفیف فعالیت ماهیچه ای را بکار برد و این کار لازم است تا تعادل بدن حفظ شود (…Lajoie , Teasdale‏ 1992) اگر چه مدارک قابل توجهی در مورد مهم بودن توانائی سازماندهی سیستم حسی در بدن کودکان برای تعادل وجود دارد (Assaiante , Amblard‏ 1992 ......) طبیعت حقیقی آن مکانیزمها در مورد پیشرفت در مهارتها هنوز به خوبی تحقیق و تفحص نشده اند. تمرکز در بیشتر تحقیقات روی واکنش های وضعی به دیدن و اختلالات تحریکی درونی بدن بوده است (..... Assaiante‏ سال 1992 ‏و....) و یا تعارض وضعیتهای حسی که توسط ترکیبی از دو مورد مثل الگوهای حرکت در فضای متحرک و غیره حاصل میشود . (Sveistrop‏ 1996 .....)

‏از طرف دیگر هم محققان و هم پزشکان کلینیک تکیه بر مقیاسهای کیفی در انجام حرکات مثل آزمایشات Bruininks – Oseretsky‏ برای مهارتهای حرکتی یا داشتن مهارتهای حرکتی (1988 ............. Werber‏ ) برای تعیین پیشرفت مهارت و تعادل در کودکان دارند. اگر چه آن مقیاسها برای درک یک بخش عمده از کارها در مقایسه با قواعد مرسوم برخوردارند هیچ بینشی در مورد چگونگی اینکه شخص از مهارتهای حرکتی و ادراکی خود استفاده کند تا کارهای تعادل حرکتی یا ایستائی را پیش بی

‏نی نماید، در اختیار ما نمی گذارد. در تحقیق حاضر ما سعی کرده ایم کنترل تعادل را در کودکان از دید پیشرفت مهارتی نشان دهیم و بفهمیم چگونه مهارتهای ارادی و حرکتی با انجام تعادل حرکتی و ایستائی رابطه دارند.

‏قبل از در نظر گرفتن سهم مهارتهای حرکتی و ارادی در کنترل تعادل انسان باید مسئله روشهای مختلف مورد استفاده در CNS‏ را به خاطر حفظ تعادل در رابطة با طبیعت موضوع که حرکتی باشد یا ایستائی در نظر بگیرد. به عنوان مثال ایستادن در حالت آرام گفته میشود که توسط فیربک حسی بر پایة سیستم حلقة بسته صورت می گیرد (1976 Nashner‏) ‏ که در آن مرکز فشار پا در فازی حرکت می کند که مرکز ثقل وجود دارد. (1998 Winter ‏ ....) سنجش بینائی و تحریکات بوجود آمده از داخل بدن برای آن کنترل لازم هستند (1996 .....‏..... Massion‏) ‏ . اهمیت اثرات بینائی در حفظ ژست ایستاده بدن به خوبی شناخته شده است. بخصوص در کودکان که از آن برای ایجاد شمائی از وضعیت بدن در ایستادن بهره می برند. (1987 .......... Gallahrve‏ ) بخصوص در کودکان که از آن برای ایجاد شمائی از وضعیت بدن محاسبه و پردازش می شود و در سطح مرکزی سیستم عصبی تا آنجائی این کار ادامه پیدا می کند تا منتهی به ژست ساکن و ایستاده شوند (2000 ….‏ Jeka‏ ) از طرف دیگر تعادل در موارد و حالات حرکتی به کنترل فید فوروارد که قبلاً ذکر شد نیاز دارد (1998 ....

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه سرمایه اجتماعی پاورپوینت در مورد درس 19 نماز مسافر2 مبانی نظری و پیشینه نقدشوندگی پاورپوینت درس اول فارسی هفتم شماره2 تحقیق گرماي انحلالي