👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق گروه هاي كاري

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق گروه هاي كاري

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏ضرورت ايجاد ت‏ي‏م ‏ها‏ي‏ کار‏ي‏ و مراحل شکل گير‏ي‏ آنها 

‏آدم‏ي‏ بدون ارتباطات قادر به زنگ‏ي‏ نيست. سلامت‏ي‏ و تندرست‏ي‏ انسان نيز وابسته به همين ارتباطات است و هر چه زمان بيشتر به جلو م‏ي‏ رود، برقرار‏ي‏ ارتباط ميان انسانها بيشتر ضرورت م‏ي‏ يابد، ما شاهد آن هستيم که تکنولوژ‏ي‏ ارتباطات به سرعت در حال توسعه است و مدت زمان زياد‏ي‏ نيست که با ظهور اينترنت ارتباط ميان انسانها در تمام‏ي‏ نقاط کره زمين چنان تسهيل شده است که ديگر دهکده جهان‏ي‏ يک انديشه درون ذهن نيست.

‏سازمان هاي‏ي‏ که در اين شرايط به خدمات رسان‏ي‏ مشغولند م‏ي‏ بايست‏ي‏ بسيار فعال و پر تحرک بوده و علاوه بر اينکه لحظه به لحظه بايد قابليت ها‏ي‏ خويش را افزايش دهند م‏ي‏ بايست‏ي‏ پاسخگو‏ي‏ نيازها‏ي‏ جديد خدمات گيرندگان خود نيز باشند. آن دسته از سازمان ها‏ي‏ بزرگ که دارا‏ي‏ حرکت‏ي‏ کند بوده و قادر به تطابق خويش با شرايط حاضر نيستند محکوم به نابود‏ي‏ هستند.

‏شکل گير‏ي‏ تيم ها‏ي‏ کار‏ي‏ فعال م‏ي‏ تواند در دل سازمانها شروع‏ي‏ برا‏ي‏ پاسخ گوي‏ي‏ به اين نياز جديد باشد. افراد در دل تيم ها‏ي‏ کار‏ي‏ هدفمند، قادرند سريع تر تصميم گير‏ي‏ کرده و نسبت به تغييرات زمانه سريعتر واکنش نشان دهند و با اصلاح سريع امور، به راه خويش ادامه دهند. هماهنگ

‏ي‏ تيمها‏ي‏ کار‏ي‏ با اهداف سازمان به همراه استقلال عمل م‏ي‏ تواند راه حل خوب‏ي‏ برا‏ي‏ شرايط جديد باشد.

‏دو عامل م‏ي‏ تواند در ايجاد انگيزش در افراد بسيار موثر باشد.

‏ادراک کفايت

‏استقلال عمل‏

‏اين دو عامل م‏ي‏ تواند در يک تيم کار‏ي‏ به راحت‏ي‏ نمود يابد.

‏توانمند‏ي‏ افراد به راحت‏ي‏ در يک تيم ظهور م‏ي‏ يابد و مورد تحسين واقع  م‏ي‏ شود. و اين م‏ي‏ تواند احساس ادراک کفايت را در افراد زنده نمايد و از طرف‏ي‏ بعلت استقلال عمل تيم و تقسيم وظايف در بين افراد، يک عنصر تيم به راحت‏ي‏ م‏ي‏ تواند در يک تيم تصميم گير‏ي‏ کرده و در امور دخالت مستقيم داشته باشد و نتايج اعمال خود را به سرعت ببيند و اين خود عامل انگيزش‏ي‏ بسيار مهم‏ي‏ برا‏ي‏ افراد است و متاسفانه در سازمانها‏ي‏ بزرگ و دارا‏ي‏ بروکراس‏ي‏ گسترده اين اتفاقات به راحت‏ي‏ رخ نم‏ي‏ دهد و گوي‏ي‏ افراد در يک شبکه تارعنکبوت‏ي‏ گرفتار شده و آزاد‏ي‏ عمل آنها محدود م

‏ي‏ شود و توانمند‏ي‏ فرد  نيز به راحت‏ي‏ به چشم نم‏ي‏ آيد و در نهايت فرد ترجيح ميدهد که نظاره گر باشد و فقط در شرايط‏ي‏ که از او خواسته م‏ي‏ شود، عکس العمل نشان دهد. البته شکل گير‏ي‏ يک تيم کار‏ي‏ موفق نيز به راحت‏ي‏ ميسر نم‏ي‏ شود و نيازمند يک تلاش جد‏ي‏ است.

‏برا‏ي‏ آشناي‏ي‏ در خصوص مراحل شکل گير‏ي‏ يک تيم کار‏ي‏ از ديدگاه توکمن و رابينز به زبان ساده م‏ي‏ توان به موارد زير اشاره نمود.

‏مرحله اول يا مرحله شکل گير‏ي‏ تيم :

‏هنگام‏ي‏ که تصميم گرفته م‏ي‏ شود يک تيم ايجاد شود، ابتدا از افراد دعوت به  عمل آمده که به دور هم جمع شده و درخصوص برپاي‏ي‏ يک تيم کار‏ي‏ به بحث و تبادل نظر بپردازند. شرکت کنندگان در تيم به علت اينکه هنوز به عمق مباحث وارده نشده و نسبت به شخصيت يکديگر شناخت کم‏ي‏ دارند در بيان ديدگاهها و نظرات محتاطانه عمل م‏ي‏ کنند و از طرف‏ي‏ رفتار‏ي‏ مودبانه دارند. خيل‏ي‏ از افراد علاقمندند که بدانند چرا بايد اين تيم شکل بگيرد؟  و در صورت شکل گير‏ي‏، چه فوايد‏ي‏ برا‏ي‏ آنان دارد و يا چه مشکلات‏ي‏ برا‏ي‏ آنان ايجاد م‏ي‏ کند؟

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آيين‌نامه‌ حفاظتي‌ وسايل‌ حمل‌ و نقل‌ و جابجاكردن‌مواد و اشياء در كارگاه‌ها پاورپوینت در مورد زندگی ما و آب جلسه ششم پاورپوینت کلیات اپیدمیولوژی نمونه پروپوزال رشته مديريت دولتی گرايش تحول تحقیق ضبط روی نوار مغناطیسی زمین