👈 فروشگاه فایل 👉

رسامه فرهنگسرای جوان اسلامی ایرانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

رسامه فرهنگسرای جوان اسلامی ایرانی

رسامه فرهنگسرای جوان اسلامی ایرانی دارای 157 صفحه با فرمت ود وقابل ویرایش

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

چکیده

مقدمه ..

فصل اول: تعریف موضوع و ضرورت ایجاد

1-1 بخش اول.. 2

1ـ1ـ1) اهداف تأسیس مجموعه فرهنگی جوانان . 2

1ـ1ـ2) طرح صورت مسئله . 4

1-1-3 ) فعالیت های گروه.. 4

1ـ1ـ4 )رویکرد فرایند مطالعه از طرح مسئله تا فضاهای کالبدی . 5

1ـ1ـ5) تشخیص و بازیابی داده ها ـ خواسته ها و اهداف 10

1ـ1ـ5ـ1) بازیابی سناریو تحت استخوانبندی اهداف 10

1ـ1ـ5ـ2) از خواسته ها تا عملکردها 11

1ـ1ـ5ـ2ـ1) خواسته ها 11

1ـ1ـ5ـ2ـ2) برخی نیازهای جنبی دیگر جوانان 11

1ـ1ـ5ـ2ـ3) رفتارها 11

1ـ1ـ5ـ2ـ4) انتخاب فعالیت ها و فضاها 12

1ـ1ـ5ـ2ـ5) فعالیتها 12

1ـ1ـ5ـ2ـ6 )عملکردها 12

1ـ1ـ6) معرفی زونهای موجود در مرکز جوان: 13

1ـ1ـ6 ـ1) ناحیه (زون) پرورش استعدادها و خلاقیت از طریق خودشناسی (نیمه خصوصی)

13

1ـ1ـ 6 ـ2) ناحیه زون عمومی مجموعه 13

1ـ2) بخش دوم 14

1ـ2ـ1) تعاریف اولیه و اصطلاحات 14

1ـ2ـ2) فرهنگ 14

1ـ2ـ3) فرهنگ و تمدن 15

1ـ2ـ4) تقسیم بندی تعاریف فرهنگ 15

1ـ2ـ 5) نظریات مختلف درباره فرهنگ 16

1ـ3) بخش سوم . 18

1ـ3ـ1) بسط مفاهیم پایه در معماری .18

1ـ3ـ1ـ1) مفهوم ارتباط در محیط معماری یک مجموعه فرهنگی . 18

1-3-1-1-1) روابط افراد جامعه با یکدیگر 18

1-3-1-1-2) ارتباط افراد با محیط.. 19

1ـ3ـ2) لزوم توجه به سیستمهای اجتماعی ـ فرهنگی (عناصر تشکیل دهنده فرهنگ بومی)

و بسطآن در محیط معماری مجموعه فرهنگی 20

فصل دوم

2-1) بخش اول.. 23

2-1-1) بوم شناخت لرستان و خرم آباد. 23

2-1-1-1) بوم شناخت لرستان . 23

2-1-1-2) بوم شناخت خرم آباد 24

2-1-2) محدوده جغرافیایی 26

2-1-2-1) محدوده جغرافیایی لرستان.. 26

2-1-2-2) محدوده جغرافیایی خرم آباد 26

2-1-3) خصوصیات اقلیمی. 27

2-1-3-1) خصوصیات اقلیمی لرستان .. 27

2-1-3-2) خصوصیات اقلیمی خرم آباد. 28

2-1-4) مسائل هواشناسی 28

2-1-4-1) بررسی وضعیت دما.. 28

2-1-4-2) بارش. 29

2-1-4-3) باد.. 30

2-1-4-4) ریزش های جوی 32

2-1-4-5) رطوبت نسبی.. 32

2-1-4-6) ساعات آفتابی 32

2-2) بخش دوم 33

2-2-1) عوامل جغرافیایی محدود کننده خرم آباد.. . 33

2-2-2) ناهمواریها. 34

2-2-2-1) نواحی کوهستانی .. .. 34

2-2-2-2) آب های سطحی . 35

2-2-2-3) جنگل ها و مراتع استان . 37

2-2-3) واحد هیدرولوژیک .. 40

2-2-4) زمین شناسی خرم آباد . 41

2-3) بخش سوم .. 42

2-3-1) روند توسعه کالبدی شهری . 42

2-3-2) خصوصیات جمعیتی شهر خرم آباد 43

2-3-3) تاثیرات محیط جغرافیایی شهر خرم آباد بر شکل و بافت وسعت آن.. 44

2-3-3-1) تاثیر محیط جغرافیایی بر شکل شهر.. 44

2-3-3-2) تاثیر محیط جغرافیایی بر بافت شهر.. . 45

2-3-3-3) تاثیر محیط جغرافیایی بر تعیین سمت توسعه شهر .. 45

2-3-4) روند گسترش شهر خرم آباد در ده های اخیر 46

2-4)بخش چهارم.. 48

2-4-1)مردم شناسی . 48

2-4-1-1) ایلات و طوایف 48

2-4-1-2) زبان و گویش .. 48

2-4-1-3) معیشت . 50

2-4-1-4) صنعت . 51

فصل سوم: تجزیه و تحلیل موضوع طرح

3ـ1) بخش اول: شناسایی و گردآوری اطلاعات مورد نیاز مجموعه‌های فرهنگی . 53

3ـ1ـ1) مبانی و اصول طراحی مجموعه های فرهنگی . 53

3ـ1ـ1ـ1) دیدگاههای موجود و مبانی نظری طراحی مجموعه های فرهنگی 53

3-1-1-1-1) وجود هویت عمل کردی و فرهنگی در طرح یک مجموعه فرهنگی.. 54

3-1-1-1-2) طرح مورد نظر مجموعه فرهنگی میتواند نمادگرا(SIMBOLIC)یا یادمان گرا

((MONUMENTAL باشد. 55

3-1-1-1-3) با توجه به اندیشه ها و عقاید جامعه اسلامی ایران، وحدت اجزاء پراکنده (وحدت

در عین کثرت) یکی از اصول معماری مجموعه های فرهنگی می باشد 55

3-1-1-1-4) فرم معماری مجموعه فرهنگی باید ارتباط مناسبی بین طرح، جامعه و اعتقادات آنها

پدید آورد 56

3-1-1-1-5) فرم کلی مجموعه فرهنگی باید ساده و قابل درک باشد، اگر چه پیچیدگیهائی که

بتواند ماهیت مجموعه را مشخص نماید، نیز امری ضروری است. (سادگی در عین پیچیدگی)..56

3-1-1-1-6) معماری یک مجموعه فرهنگی باید مستقل از زمان باشد57

3-1-1-1-7) پاسخ به عملکرد نباید باعث کاهش کیفیات فرم در ارتباط و انتقال اندیشه ها و پیام

اصلی مجموعه به مخاطب باشد. 58

3ـ1ـ1ـ2) اهداف مورد نظر در طراحی مجموعه فرهنگی . 58

3-1-1-2-1) ارتباط مناسب بین افراد، جامعه، محیط طبیعی و موضوع جهت ایجاد وحدت،

یکپارچگی و یگانگی.. 59

3-1-1-2-2) انتقال پیام و اندیشه جامعه به نسلهای حاضر و آتی. 59

3-1-1-2-3) احیاء و حفظ ارزشها، سنن و اعتقادات جامعه 59

3-1-1-2-4) اطلاع رسانی و آگاهی بخشی نسبت به گذشته، حال، آینده 59

3-1-1-2-5) مرتفع نمودن مشکلات و معضلات فرهنگی موجود در جامعه 60

3-1-1-2-6) ایجاد جاذبه های مناسب جهت ایجاد ارتباط اولیه افراد جامعه با محیط مجموعه

فرهنگی.. 60

3-1-1-2-7) پاسخگویی به نیازهای عملکردی ـ فرهنگی جامعه و تأمین کمبودهای

کلی عملکردهای فرهنگی. 60

3-1-1-2-8) رعایت عدالت اجتماعی.. 61

3ـ1ـ1ـ3) تعیین کیفیات فرم و مبانی طراحی مجموعه های فرهنگی .. 61

3-1-1-3-1) متمایز بودن و روشنی فرم ها در زمینه شهری.. 62

3-1-1-3-2) سادگی فرم 62

3-1-1-3-3) استقرار فرم ها62

3-1-1-3-4) تسلط و غلبه داشتن مجموعه ..62

3-1-1-3-5) روشنی نقاط تقاطع(مفاصل)..63

3-1-1-3-6) تعیین عرصه ها و دامنه های دید. 63

3-1-1-3-7) آگاهی بر حرکت در محیط مجموعه 63

3ـ1ـ2) شناسایی فعالیتهای مورد نیاز در مجموعه فرهنگی و تعیین فضاهای لازم .. 64

3ـ1ـ2ـ1) بررسی پیشینه ایجاد مجموعه فرهنگی و بررسی نمونه های موجود 65

3ـ1ـ2ـ2) بررسی استانداردهای کمی و کیفی .. 65

3ـ1ـ2ـ3) تعیین فعالیتها و فضاهای مورد نیاز با توجه به اهداف کلی مجموعه . 66

3-1-2-3-1) مذهب زیربنای جامعه اسلامی موجود می باشد 66

3-1-2-3-2) تنوع فرهنگهای موجود می تواند باعث ارتباطات مناسب بین فرهنگهای مختلف

گردد 66

3-1-2-3-3) تنوع فرهنگ ممکن است باعث تضاد و ایجاد بحرانهای هویت گردد.. 66

3-1-2-3-4) نهادهای اجتماعی ـ فرهنگی می توانند با برنامه ریزی مناسب، امکان استفاده از

استعدادهای بالقوه را فراهم نمایند.. 67

3-1-2-3-5) آشنایی با هر موضوع باعث رشد و پیشرفت سریع جامعه خواهد شد. 67

3-1-2-3-6) احیا و حفظ ارزشها و اعتقادات و سنن موجود، یکی از رسالتهای یک مجموعه

فرهنگی است.. 67

3-1-2-3-7) در صورت وجود جاذبه های مناسب جهت ایجاد ارتباط اولیه با محیط، پویایی

مجموعه بیشتر خواهد بود67

3-1-3) خلاصه و نتیجه گیری68

3ـ2) بخش دوم: بررسی مصادیق 70

3ـ2ـ1) مجموعه های طراحی شده در ایران 70

3-2-2) نمونه مجموعه طراحی شده خارج از ایران 78

فصل چهارم: مکان‌یابی و شناخت عرصه طرح

4-1) موقعیت بستر طرح در مقیاس زمین .. 84

4-2) شکل و وسعت .84

4-3) توپوگرافی ..84

4-4) همجواریها 84

4-5) دسترسی ها .84

فصل پنجم: سازه و تأسیسات

5-1)بخش اول.. 86

5-1-1) طرح تاسیسات ساختمان مجموعه فرهنگی جوانان 86

5-1-2) سیستم های تهویه . 86

5-1-3) تهویه مطبوع ساختمان .. 86

5-1-3-1) مزایای تهویه مطبوع 87

5-1-3-2) سیستم های تهویه مطبوع 87

5-1-4) احکام طراحی تاسیسات.87

5-2) بخش دوم 89

5-2-1) انتخاب سیستم سازه مناسب 89

5-2-2) مشخصات پانل های پیش ساخته پوما 89

5-2-3) کاربرد پوما در ساختمان.. 90

5-2-4) مزایای استفاده از پانل پوما 90

فصل ششم: بررسی استانداردها و ضوابط

6-1) فضاهای مورد نیاز در آمفی تئاتر96

6-1-1) فضاهای اصلی 96

6-1-1-1)فضاهای عمومی 96

6-1-1-2) فضاهای اختصاصی. 106

6-1-2) کتابخانه. 124

6-1-3) آسانسور . 139

6-1-4) کلاس ها 142

6-1-4-1) کلاس های تئوری.. 142

6-1-4-2) کلاس تمرین تئاتر 143

6-1-4-3) کلاس نقاشی . 143

6-1-4-4) آتلیه مجسمه سازی 144

6-1-4-5) کلاس موسیقی 144

6-1-5) استاندارد کافی شاپ و رستوران 147

6-1-6)استاندارد پارکینگ طبق ضوابط شهرداری. 148

فصل هفتم: ضمائم

منابع و مآخذ .

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مدیریت و رفتار سازمانی کاربرد هوش هیجانی در مدیریت دانلود پاورپوینت مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمايه داري پاورپوینت میکروبشناسی ادرار تحقیق طراحی مکانیسمها خدا شناسی