👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی نومنه موردی روستای کندر

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی نومنه موردی روستای کندر

چکیده

آنچه باید امروزه در ارتقاء کیفیت روستاهای کشورمان مدنظر قرار گیرد ، تعیین نوع مداخله مناسب روستایی بر اساس ویژگیها و پتانسیلهای روستا و همچنین استفاده مناسب از این پتانسیلها جهت افزایش کیفیت و هویت روستای موردنظر می‌باشد .

بافتهای تاریخی روستای کندر یکی از محدودهای خاصی است که هم ماهیت مرکزیت دارد و هم ماهیت تاریخی و مذهبی ، همچنین وجود عناصر طبیعی و تاریخی ، همجوار با یکدیگر در این محدوده ویژگی بخصوصی را به محدوده مذکور داده است که با استفاده مطلوب از پتانسیلهای بیان شده می‌تواند نقش مهمی در هویت روستای کندر ایفا نماید .

در این پژوهش سعی شده است که با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی ، از جاذبه‌های طبیعی مسیر قدیم روستای کندر جهت ایجاد ارتباط مطلوب بین عناصر شاخص محدوده و بهبود و تقویت عملکرد مسیر ارتباطی روستا و در نتیجه استخوانبندی تاریخی روستا بهره گرفته شود .

بدین منظور جهت باز زنده‌سازی محدوده امام‌زاده قدیمی روستای کندر جایگاه عناصر شاخص مذکور، بررسی شده و معیارهای ساماندهی جهت ارتقاء کیفیت بافت تاریخی لحاظ شده و از قدمت آنها جهت طراحی محدوده تعیین شده ، استفاده شده است .

واژگان کلیدی : بافت تاریخی ، ارتباط عناصر شاخص ، استخوان‌بندی روستا ، باززنده‌سازی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : طرح مسئله ۱

۱ ـ ۱ بیان مسئله ۲

۱ ـ ۲ اهمیت و ضرورت مسئله ۳

۱ ـ ۳ اهداف تحقیق ۳

۱ ـ ۴ سوالات اصلی تحقیق ۴

۱ ـ ۵ قلمرو تحقیق ۴

۱ ـ ۶ روند انجام تحقیق ۵

۱ ـ ۷ جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق ۵

فصل دوم : ادبیات تحقیق ۶

۲ ـ ۱ مقدمه ۷

۲ ـ ۲ باز زنده‌سازی روستایی ۸

۲ ـ ۲ ـ ۱ انواع مداخلات روستایی ۸

۲ ـ ۲ ـ ۲ باز زنده‌سازی در بافت‌های با ارزش روستایی ۸

۲ ـ ۲ ـ ۳ حفاظت و باز زنده‌سازی اماکن و بافت‌های با ارزش روستایی ۹

۲ ـ ۲ ـ ۴ تحولات اقتصادی دهه هشتاد و آغاز رویکرد بازآفرینی ۱۰

۲ ـ ۲ ـ ۵ مداخله در بافت روستایی ۱۰

۲ ـ ۲ ـ ۶ تعریف باز زنده‌سازی مناطق روستایی ۱۱

۲ ـ ۲ ـ ۷ سطوح عملیاتی پروژه باز زنده‌سازی ۱۲

۲ ـ ۲ ـ ۸ روند عملیات باز زنده‌سازی ۱۲

۲ ـ ۲ ـ ۸ ـ ۱ درک ابعاد خاص فرسودگی ۱۳

۲ ـ ۲ ـ ۸ ـ ۲ شناسایی منابع موجود ۱۴

۲ ـ ۲ ـ ۸ ـ ۳ حس مکان کالبدی ۱۴

۲ ـ ۲ ـ ۸ ـ ۴ حس مکان کارکردی ۱۴

۲ ـ ۲ ـ ۸ ـ ۵ مدیریت عملیات باز زنده‌سازی ۱۵

۲ ـ ۲ ـ ۸ ـ ۵ ـ ۱ ابعاد کلیدی مدیریت فضاهای عمومی در عملیات باز زنده‌سازی ۱۶

ـ تنظیم کارکردها و میزان تأثیر آنها بر هم ۱۶

ـ برنامه حمایتی فیزیکی ، جریان‌های حمایتی ( ابقاء نگاه داشتن ) ۱۷

ـ سرمایه‌گذاری (سرمایه‌های جدید و منابع متداوم ) در فضاهای عمومی ۱۷

ـ تناسب و هم پایگی و هماهنگی مداخله ۱۷

ـ مدلهای مدیریت فضاهای عمومی ۱۸

۲ ـ ۲ ـ ۸ باز زنده‌سازی موفق ۲۰

۲ ـ ۲ ـ ۸ ـ ۱ باز زنده‌سازی کالبدی ۲۰

۲ ـ ۲ ـ ۸ ـ ۲ باز زنده‌سازی اقتصادی ۲۰

۲ ـ ۲ ـ ۹ ـ ۳ باز زنده‌سازی اجتماعی ۲۰

۲ ـ ۲ ـ ۱۰ اصول بازآفرینی و باز زنده‌سازی موفق ۲۱

۲ ـ ۲ ـ ۱۰ ـ ۱ اصل اول : بهبود تنوع کاربری (فعالیت ) ۲۱

۲ ـ ۲ ـ ۱۰ ـ ۲ اصل دوم : تشویق فشردگی ۲۳

۲ ـ ۲ ـ ۱۰ ـ ۳ اصل سوم : ایجاد تراکم توسعه ۲۳

۲ ـ ۲ ـ ۱۰ ـ ۴ اصل چهارم : بالا بردن سهولت دسترسی ۲۴

۲ ـ ۲ ـ ۱۰ ـ ۵ اصل پنجم : آفرینش پیوندهای عملکردی ۲۵

۲ ـ ۲ ـ ۱۰ ـ ۶ اصل ششم : ساختن یک سامانه هویتی مثبت ۲۵

۲ ـ ۳ ورودی و مسیرارتباطی شهر ۳۰

۲ ـ ۳ ـ ۱ اجزاء ورودی و مسیرهای دسترسی بناهای سنتی ایران ۳۱

۲ ـ ۳ ـ ۲ اصول ترکیب کالبدی ورودی بناهای سنتی ایران ۳۲

۲ ـ ۳ ـ ۳ ورودی در بافت های قدیم ایران ۳۳

۲ ـ ۳ ـ ۴ مرکزیت فضاهای جمعی ۳۶

۲ ـ ۳ ـ ۵ معیارهای کیفیت فضایی ۳۹

۱ ـ ۴ ارتباط بین عناصر روستایی ۴۲

۲ ـ ۴ ـ ۱ مفهوم ارتباط ۴۲

۲ ـ ۴ ـ ۲ تاریخچه بحث ارتباط در طراحی « در مقیاس گسترده » ۴۳

۲ ـ ۴ ـ ۳ مقایسه مفهوم ارتباط (ایران و غرب ) ۴۵

۲ ـ ۴ ـ ۴ کل و جزء ۴۷

۲ ـ ۴ ـ ۴ ـ ۱ بکارگیری مباحث کل و جزء در آثار نظریه‌پردازان ۴۷

۲ ـ ۴ ـ ۵ نشانه‌های طبیعی و مصنوع ۵۲

۲ ـ ۴ ـ ۵ ـ ۱ ترکیب و ارتباط بین عناصر مصنوع و طبیعی ۵۲

۲ ـ ۴ ـ ۶ محیط طبیعی و توسعه پایدار روستایی ۵۲

۲ ـ ۴ ـ ۶ ـ ۱ ارتباط میان رودخانه و روستا ۵۴

طراحی الهامی و اکولوژیکی ۵۶

۲ ـ ۵ جمع‌بندی ۵۶

فصل سوم : روش تحقیق (تجربیات ایران و جهان ) ۶۱

۳ ـ ۱ مقدمه ۶۲

۳ ـ ۲ روش تحقیق ۶۲

۳ ـ ۳ جامعه آماری ۶۲

۳ ـ ۴ تجربیات مشابه (نمونه‌های ساختاری گذشته در خارج از ایران ) ۶۳

۳ ـ ۴ ـ ۱ ساختار طراحی شهر رم ۶۳

۳ ـ ۴ ـ ۲ ارتباط بین عناصر مصنوع و طبیعی در پیازادل پوپولودرم ۶۵

۳ ـ ۴ ـ ۳ ساختار طراحی شهری پاریس ۶۷

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۱ ترکیب عناصر طبیعی و مصنوع در شهر پاریس ۷۰

۳ ـ ۴ ـ ۴ پیازادلاسینیوریا (میدان قرون وسطایی ) در فلورانس ایتالیا ۷۲

۳ ـ ۴ ـ ۵ پروجا ، شهرک قرون وسطی بر فراز تپه‌های اومبریان ۷۴

۳ ـ ۴ ـ ۶ میدان سن مارکو در ونیز ایتالیا ۷۶

۳ ـ ۴ ـ ۷ مجرای فضای گرنیوج ۷۹

۳ ـ ۵ نمونه های ساختاری گذشته (ایران ) ۸۱

۳ ـ ۵ ـ ۱ ساختار طراحی شهر اصفهان در دوره ۲صفویه ۸۱

۳ ـ ۵ ـ ۱ ـ ۱ مادی ها در دوران صفویه ۸۴

۳ ـ ۵ ـ ۱ ـ ۲ چهارباغ و باغات صفوی ( ارتباط با طبیعت ) ۸۵

۳ ـ ۶ نمونه‌های ساختاری معاصر ( در خارج از ایران ) ۸۷

۳ ـ ۶ ـ ۱ باز زنده‌سازی مرکز شهری ملبورن ۸۷

۳ ـ ۶ ـ ۱ ـ ۱ استراتژی پلان سال ۱۹۸۵ شهر ملبورن ۹۰

۳ ـ ۶ ـ ۲ بررسی موردی لبه شمالی شهر ملبورن ـ ارتباط محدوده مرکزی شهر و رودخانه یارا ۹۱

۳ ـ ۶ ـ ۳ اتصال زمینهایی پارکلند به شرق محدوده مرکزی شهر ـ حذف موانع شهری ۹۴

۳ ـ ۷ جمع‌بندی ۱۰۰

فصل چهارم : شناخت و تحلیل محدوده مورد مطالعه ۱۰۴

۴ ـ ۱ شناخت و تحلیل محدوده ۱۰۵

۴ ـ ۱ ـ ۱ محدوده حوزه نفوذ طراحی ۱۰۵

۴ ـ ۲ محدوده طراحی ۱۰۶

۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۱ تاریخچه شهر کرج ۱۰۶

۴ ـ ۱ ـ ۲ روستای کندر ۱۰۷

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱ شرایط فرهنگی ۱۰۸

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ شرایط اقتصادی ۱۰۸

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ویژگیهای اقلیمی ( آب و هوایی ) ۱۱۰

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ توپوگرافی ۱۱۰

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۲ شرایط آب و هوایی ۱۱۱

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ دمای هوا ۱۱۱

۴ ـ ۱ ـ۲ ـ ۳ ـ ۴ رطوبت نسبی ۱۱۲

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۵ جریان‌های هوایی ۱۱۲

۴ ـ ۱ ـ ۳ ساختار فضایی محدوده ۱۱۳

۴ ـ ۱ ـ ۴ موقعیت عمومی محدوده حوزه نفوذ در شبکه دسترسی‌های شهری و منطقه‌ای ۱۱۳

۴ ـ ۱ ـ ۵ برداشت جهت حرکت معابر ۱۱۳

۴ ـ ۱ ـ ۶ برداشت اطلاعات کلی حمل و نقل عمومی ۱۱۶

۴ ـ ۱ ـ ۷ شناخت نقاط و محورهای فعالیتی در محدوده حوزه نفوذ طرح ۱۲۱

۴ ـ ۲ محدوده طراحی ۱۲۵

۴ ـ ۲ ـ ۱ عناصر تاریخی کندر ۱۲۷

۴ ـ ۳ تحلیل یکپارچه ۱۲۹

۴ ـ ۳ ـ ۱ قوتها ۱۲۹

۴ ـ ۳ ـ ۲ فرصتها ۱۲۹

۴ ـ ۳ ـ ۳ ضعفها ۱۲۹

۴ ـ ۳ ـ ۴ تهدیدها ۱۳۰

فصل پنجم ۱۳۱

۵ ـ ۱ مقدمه ۱۳۲

۵ ـ ۲ چشم‌انداز ۱۳۲

۵ ـ ۳ اهداف اصلی ۱۳۲

۵ ـ ۴ راهبردها ۱۳۲

۵ ـ ۵ ضوابط اجرایی ..۱۳۳

۵ ـ ۵ ـ ۱ اقلیم ، توپوگرافی و عوامل طبیعی ۱۳۳

۵ ـ ۵ ـ ۲ دید و منظر . ۱۳۳

۵ ـ ۵ ـ ۳ امنیت .. ۱۳۵

۵ ـ ۵ ـ ۴ مدیریت روستایی ۱۳۵

۵ ـ ۵ ـ ۵ دسترسی و پارکینگ ۱۳۶

فصل ششم ۱۳۸

۶- طراحی محدوده ۱۳۹

۶ ـ ۱ آلترناتیو پیشنهادی ۱۴۰

۶ ـ ۲ طرح نهایی ۱۴۲

۶ ـ ۳ جمع بندی ۱۶۷

منابع و مراجع ۱۳۸

فهرست تصاویر

تصویر ۲ ـ ۱ انواع فضاهای واسط میان محدوده و حومه شهر ۳۶

تصویر ۲ ـ ۲ بردارهای نیرو در طرح پل کله که از منبعی مرکزی به شکلی شبیه به طراحی عصر باروک به بیرون ساطح می-شوند..۴۴

تصویر ۲ ـ ۳ : ارتباط فضایی میان عناصر مرکز محله ( عنصر مرکزی (حسینیه ) و گذرهای اصلی ۴۶

تصویر ۲ ـ ۴: وجود عناصر مشترک در تصاویر متوالی که ارتباط را در دیدهای متوالی بیان میکند ۴۹

تصویر ۳ ـ ۱ : پلان ارتباطی بین عناصر شاخص شهری با یکدیگر و با رودخانه، در طرح سیکستوس ۶۴

تصویر ۳ ـ ۲ : میدان دل پوپولو و ارتباط میان باغهای پینچو و رودخانه تیبر ۶۶

تصویر ۳ ـ ۳ : پلان میدان دل پوپولو ۶۶

تصویر ۳ ـ ۴ : کاخ لور از مهمترین عناصر شاخص شهر، در خارج حصار شهر ۶۷

تصویر ۳ ـ ۵ : ایجاد محور شانزالیزه در دومین مرحله توسعه پاریس ۶۸

تصویر ۳ ـ ۶ : ارتباط محور شانزالیزه پاریس و رود سن (۲)، ماخذ : حمیدی، ۱۳۷۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۹

تصویر ۳-۷ : عناصر ارتباطی میان محور شانزالیزه پاریس و رودسن ۶۹

تصویر ۳ ـ ۹ : ارتباط بین عناصر طبیعی و مصنوع در شهر پاریس ۷۰

تصویر ۳ ـ ۱۰ : تونل فضایی میان عناصر اصلی استخوانبندی شهر پاریس ۷۱

تصویر ۳ ـ ۱۱ : بهره‌مندی از شیب زمین و تپه‌ها و پاکسازی محوطه اطراف ابنیه تاریخی، برای افزایش حوزه دید ابنیه مهم شهر پاریس..۷۱

تصویر ۳ ـ ۱۲ : هماهنگی مقیاس معماری نشانه‌ها با مقیاس شهر ۷۲

تصویر ۳ ـ ۱۳ : ارتباط بین پیاتزا دلاسینیوریا و رود آرنو، از طریق کاخ اوفیتسی ۷۳

تصویر ۳ ـ ۱۴ : کاخ اوفیتسی، به صورت نمادی معمارانه، حلقه پیوند بین مرکز شهر و رودخانه آرن ۷۴

تصویر ۳ ـ ۱۵: ارتباط بین میدان مرکزی پروجا و طبیعت، از طریق خیابان منشعب از میدان مذکور ۷۵

تصویر ۳ ـ ۱۶ : ارتباط میان میدان سن مارکو با آب و مجموعه میادین در شهر ونیز ۷۶

تصویر ۳ ـ ۱۷ : ارتباط میدان سن مارکو و کانال ونیز ۷۸

تصویر ۳ ـ ۱۸ : برج ناقوس، نقطه اتکا و حافظ تعادل و ارتباط میان میدان کوچک و میدان اصلی در میدان سن مارکو میان محور۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۷۸

تصویر ۳ ـ ۱۹ : مجرای فضای گرینویچ و ارتباط بین بنای قدیمی کوئینزهاوس و رودخانه تمیز ۸۰

تصویر ۳ ـ ۲۰ : هسته اولیه شهر اصفهان، همجوار با رودخانه زاینده‌رود ۸۱

تصویر ۳ ـ ۲۱ : میدان کهنه اصفهان و بازار، عناصر اصلی شهر در اوایل اسلام و دوره سلجوقی ۸۲

تصویر ۳ ـ ۲۲ : انتقال مرکز قدیم شهر اصفهان به مرکز جدید ( میدان نقش جهان ) ۸۳

تصویر ۳ ـ ۲۳ : انتقال مرکز قدیم شهر اصفهان به مرکز جدید (میدان نقش جهان ) در دوره صفوی.۸۴

تصویر ۳ ـ ۲۴ : نقشه مرکز شهری ملبورن و رودخانه یارا.۸۹

تصویر ۳ ـ ۲۵: خط آسمان مرکز شهری ملبورن، همجوار با رودخانه یارا.۹۰

تصویر ۳ ـ ۲۶: وضعیت موجود لبه شمالی شهر ملبورن، جداسازی محدوده مرکزی شهر از رودخانه ۹۲

تصویر ۳ ـ ۲۷ : وضعیت پیشنهادی لبه شمالی شهر ملبورن، ایجاد پارک بتمن ۹۴

تصویر ۳ ـ ۲۸ : وضعیت اراضی پارکلند که توسط زیرساخت ریلی تقسیم شده است ۹۶

تصویر ۳ ـ ۲۹ : حذف بخشهایی از زیرساخت ریلی و ایجاد پارک بیرارنگ مار ۹۸

تصویر ۳ ـ ۳۰ : مسیر پیاده در پارک بیرارانگ مار، اولین پارک جدید بزرگ پیوسته ملبورن، ۹۹

نقشه ۴-۲ : وضعیت توپوگرافی محدوده طرح ۱۰۶

نقشه ۴-۳ : سلسله مراتب دسترسی در محدوده طراحی حوذه نفوذ.۱۱۵

نقشه ۴-۴ :جهت معابر اصلی و فرعی محدوده مورد مطالعه ۱۲۰

نقشه ۴-۵ :کاربریها و ویژیگیهای فعال در منطقه ۱۲۱

نقشه ۴-۶ :کاربری اراضی وضع موجود در محدوده مورد مطالعه۱۲۲

نقشه ۴-۹ :موقعیت محدوده طراحی ۱۲۳

نقشه ۴-۸ :تقسیم بندی محله های محدوده طراحی ۱۲۴

تصویر ۴-۱ : بقعه متبرکه چهل دختر ۱۲۸

تصویر ۴-۲ :حمام عمومی ۱۲۸

تصویر۵-۱: ضوابط پیشنهادی دید و منظر در محدوده طراحی ۱۳۵

تصویر۵-۲: ضوابط پیشنهادی راه و دسترسی در محدوده طراحی ۱۳۷

تصویر ۶-۱ : باز زنده سازی بافت تاریخی روستای کندر و ایجاد مرکز محله. ۱۳۹

تصویر ۶-۲ : برشهای عرضی شماتیک بستر رودخانه ۱۴۰

تصویر ۶ ـ ۳ : استفاده از انرژی خورشیدی در طول برق ( پدیده فتوولتاییک ) ۱۴۱

تصویر ۶ ـ ۴ : تصویر بافت جدید روستا ۱۴۲

نقشه ۶ ـ ۱ : کیفیت ابنیه محدوده طراحی ۱۴۰

تصویر ۶ ـ ۵ : رواق های جدا کننده پارکینگ ۱۴۵

تصویر ۶ ـ ۶ : طرح پیشنهادی جهت جداره کنار چشمه منتهی به امام زاده ۱۴۶

تصویر ۶ ـ ۷ : طرح پیشنهادی جهت شاخص نمودن بناهای تاریخی مسیر منتهی به امام زاده ۱۴۷

تصویر ۶ ـ ۸ : محدوده کل پیاده راه پیشنهادی ۱۴۸

تصویر ۶ ـ ۹ : دید ۱ از محدوده پیاده راه پیشنهادی و استفاده از عناصر طبیعی آب ۱۴۹

تصویر ۶ ـ ۱۰ : دید ۲ از محدوده پیاده راه پیشنهادی ۱۵۰

تصویر ۶ ـ ۱۱ : دید ۳ از محدوده پیاده راه ماخذ ۱۵۱

تصویر ۶ ـ ۱۲ : دید ۴ از محدوده پیاده راه پیشنهادی ۱۵۲

تصویر ۶ ـ ۱۳ : دید ۵ از محدوده پیاده راه پیشنهادی ۱۵۳

تصویر ۶ ـ ۱۵ : دید ۱۰ از محدوده پیاده راه پیشنهادی ۱۵۵

تصویر ۶ ـ ۱۶: دید ۱۱ از محدوده پیاده راه پیشنهادی ۱۵۶

تصویر ۶ ـ ۱۷: دید ۱۲ از محدوده پیاده راه پیشنهادی نواحی مسکونی ۱۵۷

تصویر ۶ ـ ۱۸ تصویر از محدوده پیاده راه پیشنهادی ۱۵۸

تصویر ۶ ـ ۱۹: دید ۱۳ از محدوده پیاده راه پیشنهادی ۱۵۹

تصویر ۶ ـ ۲۰: دید ۱۴ از محدوده پیاده راه پیشنهادی منتهی به پارکینگ ۱۶۰

تصویر ۶ ـ ۲۱ : دید ۱۵ از محدوده رواقها تا به اولین میدانچه پیشنهادی ۱۶۱

تصویر ۶ ـ ۲۲: دید ۱۶ از محدوده پیاده راه پیشنهادی تا میدانچه دوم ۱۶۲

تصویر ۶ ـ ۲۳ : تصویری از محدوده پیاده راه پیشنهادی ۱۶۳

تصویر ۶ ـ ۲۴: دید ۱۷ از محدوده پیاده راه پیشنهادی ۱۶۴

تصویر ۶ ـ ۲۵: دید ۱۸ از محدوده پیاده راه پیشنهادی تا میدانچه آخر ۱۶۵

تصویر ۶ ـ ۲۶: دید ۱۹ از محدوده پیاده راه پیشنهادی تا میدانچه آخر ۱۶۶

فهرست جداول

جدول ۲ ـ ۱ : اصول طراحی مراکز روستایی (جهت باز زنده سازی بافت ). ۲۶

جدول ۲ ـ ۲ : تعاریف و کارکردهای ورودی ۳۵

جدول ۲ ـ ۳ : انواع فضاهای واسط ورودی ۳۷

جدول ۲ ـ ۴ : وزن عوامل در نظر گرفته شده برای دستیابی به معیارهای کیفیت از ورودی شهر ۴۰

جدول ۲ ـ ۵ : جمع¬بندی تاریخچه نظریات و روشهای مورد استفاده در ارتباط بین عناصر شهری ۵۷

جدول ۳ ـ ۱ : جمع‌بندی نکات کلیدی تجارب ایران و جهان ۱۰۰

👇محصولات تصادفی👇

دانلود اتوکد موزه جواهرات اهميت خانواده و جايگاه حساس آن در جامعه پاورپوینت بودجه ريزي عملياتي 1و 2 پاورپوینت در مورد ACC Controller پاورپوینت شرایط اتاق درمان پیشگیری هاری