👈 فروشگاه فایل 👉

آنزیم ها

ارتباط با ما

... دانلود ...

آنزیم ها

فایل: پاورپوینت{فایل ویرایشی} تعداداسلاید:94اسلاید

چکیده ای ازمتن:

ترکيباتي پروتئيني هستند که به عنوان بيوکاتاليزور برخي از واکنشهاي خاص بيو شيميايي بخش کوچکي از مواد غذايي را تشکيل مي دهند و ممکن است باعث ايجاد اثرات مطلوب يا نامطلوب در ماده غذايي شوند اين مواد با کاهش انرژي اکتيواسيون باعث افزايش سرعت واکنش شده و ممکن است پروتئين ساده بوده و يا داراي کوفاکتور هايي ازجمله حاوي يونهاي فلزي باشند .

آنزيم ها كاتاليزورهاي واكنشهاي بيوشيميايي هستند كه توسط سلول زنده ساخته شده وعمل كاتاليز واكنشهاي بيوشيميايي را در داخل ويا خارج سلول به عهده دارند.

تقريبا همه آنزيمهاي شناخته شده ساختمان پروتئيني دارند.

در واكنشهاي آنزيمي سه جسم شركت دارند:

1-ماده اوليه ياسوبسترا(Substrate) جسمي كه تحت تاثير آنزيم قرار مي گيرد.

2-آنزيم Enzyme)) بر روي سوبسترا اثر نموده وواكنش را كاتاليز مي كند.

3-محصول ( Product) كه در پايان واكنش توليد ميشود.

آنزيم ها باعث تسهيل وتسريع واكنشها مي شوند.

آنزيم ها در طي واكنش مصرف نمي شوند وبدون هيچگونه تغييري در پايان واكنش آزاد مي گردند.

مقادير بسيار جزئي از يك آنزيم براي كاتاليز واكنش- بيوشيميايي كافي است.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت در مورد معرفي و راهنمايي كلي طرح درس بديع و جايگاه آن در ميان درس‌هاي ديگر دانلود پاورپوینت امام خمینی فارسی پایه هفتم دوره اول متوسطه پاورپوینت در مورد شرکت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو دانلود پاورپوینت از همه مهربان تر فارسی دوم دبستان پاورپوینت ساختمان داده ها